2013

मोफत दंतचिकित्सा शिबिर, गुरुकुलम्, चिंचवड (१७-०३-२०१३)

चिंचवडमधील गुरुकुलम या अनाथ मुलांच्या आश्रमात संस्थेनी मोफत दंतचिकित्सा शिबिराचे आयोजन केले. सर्व मुलांची दंत तपासणी करून, आवश्यक औषधांचे वाटप करण्यात आले. त्याचबरोबर टूथब्रश आणि टूथपेस्टचे वाटपही करण्यात आले. ज्या मुलांना पुढील उपचारांची आवश्यकता आहे त्यांच्यावर पुढील उपचारही संस्था करणार आहे.

Dया शिबिरासाठी डॅा. रासे शेख, डॅा. नेहा यांचे मोलाचे योगदान लाभले. या दोघांचे, संस्था मनःपूर्वक आभार मानते.